DEKKDEKK VIS ALLE DEKKVIS ALLE DEKK FORHANDLEREFORHANDLERE

Juridisk informasjon

JURIDISK INFORMASJON FOR WEBSIDER – STANDARDTEKST

Denne websiden er publisert av:
Michelin Nordic AB
Årstaängvegen 11
Box 47175
S 10074 Stockholm
Sweden

Les denne juridiske informasjonen nøye før du besøker websidene.


Selskapene innenfor Michelin-gruppen er alle separate juridiske enheter og selvstendige juridiske personer. For å forenkle spredningen av informasjon på websiden gjeller følgende vilkår: ”Michelin”, ”Gruppen”, ”Michelingruppen” og ”oss” betyr alle selskaper innen Michelingruppen som på selvstendig basis driver sin egen virksomhet.

Artikkel 1.    FORMÅL

Formålet med denne informasjonen er å fastsette de vilkår som gjelder når Michelin publiserer disse websidene og de betingelser som gjelder når du besøker og bruker den. Alle tilknytninger til websidene skal gjøres i henhold til denne juridiske informasjonen og Michelin forbeholder seg retten til når som helst å forandre og oppdatere informasjonen. For å få tilgang til websidene må du godkjenne den juridiske informasjonen og Michelins praksis for behandling av personopplysninger.

Artikkel 2.    ADGANG TIL WEBSIDENE

Michelin gjør sitt ytterste for å opprettholde adgangen til websidene, dog uten å være bundet av noen forpliktelse som garanterer adgang. I forbindelse med vedlikehold, oppdatering og av andre primært tekniske og juridiske årsaker, kan adgangen til websidene blir begrenset eller til og med bli avbrutt. Michelin kan under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for slike avbrudd eller for de konsekvenser som dette kan få for deg.
Du er forpliktet til ikke å besøke websidene på en ulovlig måte. Dette gjelder spesielt for de interaktive tjenestene og e-handelsportalen hvis slike finnes.

Artikkel 3.    IMMATERIALLE RETTIGHETER

Innholdet (som omfatter men ikke er begrenset til informasjon, tekster, diagrammer, data, bilder, fotos, modeller, filmer og lydklipp og likeledes formen på alt dette samt selve websiden) er beskyttet av opphavsrett og/eller andre immaterielle rettigheter. Innholdet tilhører den ansvarlige utgiver. Det er forbudt helt eller delvis å kopiere, reprodusere, presentere, benytte, tilpasse, endre, oversette, distribuere innholdet, med unntak av de begrensede rettigheter du har i henhold til Artikkel 4 nedenfor og/eller kopier som kun er beregnet for privat bruk. Innholdet av disse websidene kan forandres uten forutgående informasjon og publiseres uten noen form for garantier, verken uttrykkelige eller underforståtte, og kan aldri være opphav til noen rett til kompensasjon. Innholdet er beskyttet gjennom opphavsrett © 1997-2010 Michelin eller deres samarbeidspartneres opphavsrett. Logo er registrert varemerke.

Artikkel 4.    BRUK AV INNHOLD

Endringer av innholdet eller utnyttelse av dette til andre formål enn det som er tillatt, utgjør en ulovlighet mot Michelins eller tredje parts eiendomsrett.

Innenfor de grenser som angis nedenfor gir Michelin deg rett til å laste ned og distribuere innholdet (i)hvis det finnes en nedlastningsfunksjon, (ii) til ikke kommersielle formål, (iii) i god tro, (iv) hvis informasjonen om eiendomsrett ikke forandres og (v) hvis publiseringsdato for websiden vises i innholdet. Denne rettighet kan under ingen omstendighet forstås som et varemerke eller en logo-lisens.

Artikkel 5.    E-POST

Når du ønsker å utveksle informasjon med Michelin via e-post må du fylle ut de e-post formularer som finnes på websidene. Michelin´s svar på en e-post eller tilgang til websidene og innholdet på disse kan ikke oppfattes som, og utgjør heller ikke bevis for, at en annonse-, reklame- eller markedsføringsaktivitet gjennomføres i det land der internet-brukeren befinner seg.

Artikkel 6.    BESKYTTELSE AV PERSONOPPLYSNINGER

Generelt sett kan du besøke websidene uten å gi til kjenne din identitet eller gi fra deg personopplysninger. Noen ganger kan imidlertid Michelin be om informasjon, for eksempel for å kunne svare på et spørsmål du har stillet, utføre en tjeneste, bearbeide en bestilling eller for markedsføringsmessige formål.


De opplysninger som samles inn via våre websider er beregnet på Michelin og deres utvalgte samarbeidspartnere og/eller serviceleverandører.


For å kunne gi bedre service vil Michelin samle inn anonyme opplysninger om hvorledes du navigerer på websidene (besøkte sider, dato, tid, osv.). Michelin kan bruke disse opplysningene for å analysere trender eller besøksstatistikk og gjøre målinger. Vi informerer deg om at du kan stenge av slike cookies. I så fall får du ikke adgang til visse deler av våre websider.


Når det gjelder personopplysninger som du har gitt til oss, har du rett til å se, korrigere og ta bort diss opplysningene i henhold til reglene i Personopplysningsloven.


Du har rett til å kreve at vi ikke gjør bruk av dine personopplysninger i direkte markedsføringsformål.


Hvis du vil benytte deg av dine rettigheter kan du bare sende et brev til følgende adresse:

Michelin Nordic AB
Årstaängvägen 11
Box 47175
S 10074 Stockholm
Sverige
Tel +4687090700

På våre websider kan det forekomme linker til andre websider. Vi vil informere deg om at Michelin ikke sprer dine personopplysninger til disse websidene. Vi vil også gjøre deg oppmerksom på at når du forlater våre websider kan du komme til steder som har andre rutiner for beskyttelse av personopplysninger. Michelin har ingen kontroll over eller ansvar for dette.

Du kan finne mer informasjon i dokumentet Behandling av Personopplysninger.

Artikkel 7.    GARANTI OG ANSVAR

Innholdet på websidene gjøres tilgjengelig for deg i den stand de befinner seg uten noen uttrykkelig eller underforstått garanti av noe slag. Michelin forbeholder seg retten til når som helst, og uten forutgående varsel, endre, korrigere, avbryte og/eller ta bort innhold eller adgang til websidene. Michelin kan ikke holdes ansvarlig om ditt IT-utstyr angripes av noen datavirus. Du er selv ansvarlig for å ta alle nødvendige forholdsregler for å beskytte ditt eget utstyr.


Michelin, deres ansatte, deres leverandører eller partnere som nevnes på websidene kan under ingen omstendigheter holdes ansvarlige for, krav om erstatning i henhold til kontrakt, uhederlig krav om erstatning eller andre rettslige tiltak, for uforutsette eller påregnelige direkte eller indirekte tap av noe slag, eller for noe tap herunder økonomisk eller kommersielt tap, som oppstår som et resultat av bruken av websidene eller informasjon som er innhentet på websidene.


Det er strengt forbudt å legge ut hyperlinker til ulovlige innhold eller å publisere noe på websiden, av hvilket slag som helst, som strider mot gjeldende lover og regler, mot ordre public, støtende opplysninger eller opplysninger som kan komme til å skade tredje menn så som injurier, diskriminerende opplysninger eller alle opplysninger som strider mot websidenes ånd samt opplysninger som innebærer brudd på  andres immaterielle rettigheter eller brudd på andres rettigheter som denne ikke har godkjent. Websidene kan inneholde enkle linker eller dyplinker til Michelin´s eller tredje parts websider og, når det gjelder dyplinker, tillatelse fra disse. Disse hyperlinkene finnes kun for å hjelpe navigeringen og skal ikke tolkes som om Michelin godkjenner innholdet på tredje parts websider. Michelin har ingen kontroll over disse websidene og har derfor heller intet ansvar når det gjelder deres tilgjengelighet, relevans, anvendelighet, innhold, reklame, produkter og/eller tjenester. Michelin er derfor ikke på noen måte ansvarlig for direkte eller indirekte skader som kan oppstå i samband med din adgang til eller bruk av tredje parts websider eller på grunn av at websidene ikke respekterer samtlige regler.


En forutsetning for å utnytte websidene er at du har tilgang til nødvendig maskinvare og programvare for å bruke Internett. Alle programvarer som er inkorporert eller integrert i websidene  stilles til rådighet i ”den stand den befinner seg” uten noen garantier, verken uttrykkelige eller underforståtte, inklusive men ikke begrenset til eventuell garanti; (i) for at programvaren er av salgbar kvalitet eller tilpasset for et spesielt formål; (ii) for at programvaren er i overensstemmelse med eventuelle spesifikasjoner for den; (iii) for at programvaren ikke innholder vesentlige mangler; (iv) for at programvaren ikke inneholder noen datavirus eller andre infeksjoner; eller (v) for at programvaren skal håndtere datorelaterte og tidsrelaterte opplysninger uten å forårsake avbrudd ved bearbeiding, unormale avslutninger eller behandler eller manipulerer noen tidsrelaterte opplysninger. Samme regler gjelder for all maskinvare eller programvare som kreves for å besøke våre websider.

Artikkel 8.    PASSORD

Adgang til websidene eller visse deler av disse kan kreve et personlig passord. Du er ansvarlig for alle tiltak som igangsettes med hjelp av ditt passord eller din konto. Ved uaktsomhet eller tyveri må du umiddelbart informere Michelin. Kontroller også at du logger ut fra din konto etter hvert besøk.

Artikkel 9.    JURISDIKSJON OG GJELDENDE LOVER

Alle tvister i forbindelse med Websidene eller om denne juridiske informasjon skal føres for Stockholms Tingsrett. Tvister skal avgjøres og tolkes i samsvar med svensk lov uten å ta hensyn til annen lovgivning. Den som benytter disse websider samtykker uttrykkelig til at denne klausul gjelder. Hvis noe vilkår i denne juridiske informasjon finnes å være ulovlig, ugyldig eller ikke kan anvendes av noen grunn, skal det ansees ikke å inngå i denne juridiske informasjon og skal ikke påvirke gyldigheten eller anvendelsen av de andre vilkårene.


Ansvarlig for websidene: Michelin Nordic AB

 

Hosted by:

LINKBYNET
Parc dy Colombier
14 rue Jules Saulnier
93200 Saint-Denis
France
Tel:    +33(0)148130000
Fax:    +33(0)148133121

Artikkel 10. GOOGLE TRANSLATE ANSVARSFRASKRIVELSE

DENNE TJENESTEN KAN INNEHOLDE OVERSETTELSER UTFØRT AV GOOGLE. GOOGLE FRASKRIVER SEG ALT ANSVAR FORBUNDET MED OVERSETTELSENE, UTTALT ELLER ANTYDET, INKLUDERT ALLE GARANTIER OM NØYAKTIGHET, PÅLITELIGHET OG ALLE ANTYDETE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR NOE SÆRSKILT FORMÅL ELLER IKKE-KRENKELSER.

Noe innhold under fanen "Vurderinger og omtaler" på vårt nettsted er oversatt for din bekvemmelighet ved hjelp av oversettelsesprogramvare drevet av Google Translate. Det er gjort rimelige forsøk på å gi en nøyaktig oversettelse, men ingen automatisk oversettelse er perfekt, og den er heller ikke beregnet på å erstatte menneskelige oversettere. Oversettelser leveres som en tjeneste overfor brukere av Michelins nettsted og leveres "som de er". Det gis ingen garanti av noe slag, uttrykt eller antydet, for nøyaktighet, pålitelighet eller korrekthet for oversettelser gjort fra kildespråket til noe som helst annet språk. Noe innhold er kanskje ikke nøyaktig oversatt grunnet begrensninger i oversettelsesprogramvaren.

Den offisielle teksten er norsk versjon av nettstedet. Eventuelle avvik eller forskjeller som er oppstått i oversettelsen er ikke bindende og har ingen juridisk betydning for overholdelse eller lovutøvelse. Skulle spørsmål oppstå med hensyn til nøyaktigheten i informasjon på den oversatte nettsiden, vennligst referer til norsk versjon av nettsiden, som er den offisielle versjonen.

Disse generelle vilkårene ble sist endret 12.12.2014 og gjelder inntil videre