GENERELLE BETINGELSER

for levering av produkter til kunder fra Michelin Nordic AB (MNAB)

1. Innledning: Disse Generelle Betingelser gjelder for alle bestillinger fra Kunden fra det øyeblikk de er gjort tilgjengelige av MNAB for dets kunder, uavhengig av kommunikasjonsform, herunder på www.michelin.no/generellebetingelser

De forblir gjeldende inntil endrede eller oppdaterte Generelle Betingelser er gjort tilgjengelige av MNAB for dets kunder, uavhengig av kommunikasjonsform. MNAB og Kunden kan skriftlig bli enige om fravikelser fra de Generelle Betingelser.

2.   Priser, bonuser, rabatter: Bestillinger skal skje til gjeldende priser (og betingelser) fastsatt av MNAB på utsendelsesdatoen. MNAB har rett til å endre gjeldende priser, inkludert bonuser og rabatter, uten forhåndsvarsel til Kunden).  Alle priser er oppgitt eksklusive merverdiavgift, miljøavgifter og tollavgifter.

MNAB forbeholder seg rett til å belaste kunden med et gebyr for ikke-elektroniske bestillinger (som f.eks. pr. telefon) og for ikke-elektroniske fakturaer (papirfakturaer).

3.   Levering: MNAB skal være ansvarlig for frakt frem til Kundens leveringsadresse som registrert i Michelins kundekonto. MNAB forbeholder seg rett til å kreve et leveringsgebyr ved bestillinger på mindre beløp. MNAB skal gjøre rimelige anstrengelser for å oppfylle ønskede leveringsdatoer, men MNAB har ikke noe ansvar overfor kunden dersom dette ikke lykkes.

4.   Betalingsvilkår: Med mindre noe annet er avtalt skal MNAB ha mottatt betaling innen 30 dager fra fakturadato. Verken gjeldsbrev, veksel eller andre forpliktende erklæringer om betaling vil bli ansett som betaling før de er fullt oppgjort. Dersom Kunden ikke betaler ved forfall har MNAB krav på forsinkelsesrente fra forfall til betaling skjer med to (2) % pr. måned. Kunden anses for å ha akseptert disse betalingsvilkår med mindre han reklamerer over dem til MNAB.

5.   Eiendomsforbehold: I den utstrekning eiendomsforbehold er tillatt etter gjeldende lov, forblir de leverte produkter MNABs eiendom inntil det er foretatt fullt oppgjør i henhold til avtale og de gjeldende Generelle Betingelser.

6.    Mangler ved produkter – reklamasjonsplikt – erstatning:

Ved mottak av produktene skal Kunden undersøke om leveransen er i samsvar med pakk/følgeseddelen med hensyn til feil eller mangler i materialer og produksjon, skader på produkter og emballasje og levert volum. Produkter med mangler som blir byttet med nye skal returneres til MNAB og skal være MNABs eiendom med mindre MNAB meddeler annet. Dersom Kunden ikke varsler MNAB innen de tidsfrister og i henhold til de vilkår som fremgår nedenfor er MNAB fri for ethvert ansvar.

6.1.Mangler som har oppstått under transport, s.k. transportskade:

Når produktene leveres er Kunden forpliktet til straks og senest innen 7 dager å inspisere produktene, og til å omgående varsle  MNAB om synlige eller skjulte mangler som kan antas å ha oppstått under transporten. For at Kunden skal være berettiget til erstatning må reklamasjonen sendes både til transportøren (synlige mangler skal anmerkes på fraktseddelen) og til MNAB.  Ingen erstatning utbetales dersom reklamasjon sendes til MNAB senere enn 7 dager etter levering.

6.2. Mangler ved produkter oppstått før levering til Kunden:

MNAB er kun ansvarlig for å avhjelpe opprinnelige mangler i produkter, dvs. mangler som forelå før levering til Kunden. Med mangler forstår kun feil eller mangler i produksjon eller materialer. MNAB påtar seg å bytte ut de mangelfulle produktene med nye, feilfrie produkter, med mindre MNAB etter undersøkelse og analyse av mangelen ved  produktet i hvert enkelt tilfelle beslutter at Kunden skal betale for de nye produktene. Krav i anledning av slike mangler skal umiddelbart etter at Kunden har mottatt produktene meddeles direkte til MNAB og skriftlig reklamasjon skal sendes til MNAB senest to (2) uker etter levering.

6.3.Mangler ved produkter oppstått etter levering til Kunden:

MNABs ansvar omfatter ikke feil eller mangler forårsaket av omstendigheter oppstått etter at risikoen for produktene har gått over på Kunden. MNABs ansvar omfatter f.eks. ikke skade forårsaket av uriktig lagring eller feilaktig håndtering hos Kunden. Videre er MNAB ikke ansvarlig for skade som har oppstått som følge av unormal bruk av MNABs produkter. Kunden skal oppfylle de vilkår som er fastsatt av MNAB, særlig med hensyn til lagring, montering, luftfylling, trykk og bruk. Kunden er forpliktet til å informere brukere og sine egne kunder om disse vilkårene. Det er forbudt helt eller delvis å forandre eller ødelegge/forvanske merker, kjennetegn eller numre på MNABs produkter uten MNABs samtykke eller å selge produkter som har blitt forandret eller ødelagt/forvansket.

6.4. Økonomisk tap:

MNAB skal ikke være ansvarlig for å yte Kunden noen form for erstatning for tap av produksjon, fortjeneste eller annet økonomisk eller indirekte tap.

7    Retur av nye dekk: MNAB aksepterer kun retur av nye dekk som er levert inntil 12 måneder før returtidspunkt. Returretten er underlagt forhåndsgodkjennelse fra Michelin. Ved godkjennelse må Kunden sende Michelin et returskjema sammen med original faktura eller leveringsbekreftelse som bevis for kjøp, før eventuell kreditnota utstedes. MNAB trekker fra følgende beløp per returnert dekk:

NOK 800 for industri- og konstruksjonsdekk, jordbruksdekk

NOK 150 for personbildekk og van-dekk

NOK 500 for lastebil- og bussdekk

 

8.   MNAB`s anbefalte anvisninger: MNAB anbefalte anvisninger for lagring, valg av dekk, montering, lufttrykk, bruken av dekket og dets grenser, dekkovervåking, reparasjoner eller lignende inngrep, vedlikehold av dekk, etc., skal følges og respekteres av Kunden som i sin tur er ansvarlig for å informere sluttbrukerne om de ovennevnte anvisninger.

9. Reparasjoner: Kunden skal utdanne de av sine ansatte som er involvert i å plassere MNAB produkter hos sluttbrukerne og forby alle reparasjoner (punkteringer, sveising av felger etc.) uten først å demontere dekket. Kunden forplikter seg til å konsultere MNAB tekniske dokumentasjon, en av MNAB`s teknikere, eller MNAB nettside på www.michelin.no.

10. Force Majeure: Hver av Partene er fritatt fra ansvar for å oppfylle enhver forpliktelse i henhold til denne Avtale så lenge som og i det omfang Partens korrekte oppfyllelse er forhindret som følge av begivenheter som ligger utenfor Partens rimelige kontroll, forutsatt at Parten ikke med rimelighet kunne forventes å ha tatt hensyn til den aktuelle begivenhet og overvinne dens konsekvenser. Slike begivenheter omfatter, men er ikke begrenset til krig, terrorisme, opprør, hærverk, streik, lockout, andre arbeidskonflikter, mangel på eller svikt i transportmuligheter, brann, flom, tørke, ekstreme værforhold, overholdelse av lover, offentlige påbud og regler eller andre begivenheter utenfor Partens rimelige kontroll (”Force Majeure Begivenheter”).

Den Part som ønsker å påberope seg en Force Majeure Begivenhet skal varsle den annen Part så snart som mulig, og senest innen 30 dager etter at  Force Majeure Begivenheten oppstod .Parten skal ikke være fritatt for ansvar for manglende oppfyllelse forårsaket av slik Force Majeure Begivenhet dersom han ikke gir slikt varsel. Begge Parter skal etter beste evne søke å forhindre og redusere konsekvensene av manglende oppfyllelse av Avtalen forårsaket av en Force Majeure Begivenhet.

11. Immaterielle rettigheter: Michelin gjør store investeringer i forskning og utvikling for å sikre at dets dekk oppnår et høyt ytelsesnivå. Michelin er kjent med at en del selskaper forsøker å kopiere Michelins dekk eller utgi sine produkter for å være Michelin-dekk. Rettslige skritt vil bli iverksatt over for alle inngrep eller krenkelser av Michelin-dekk eller misbruk av Michelins immaterielle rettigheter.

12. Typegodkjenning: Dekk for det europeiske markedet må oppfylle spesifikke juridiske krav. Dette fremgår ved at dekkene merket med "E2" eller tilsvarende. Michelin påtar seg intet ansvar for dekk uten E-merking som selges, distribueres eller brukes i Europa. Michelin gir ingen garanti for ytelsene til slike dekk.

13. Eksportkontroll: Michelin-gruppeposisjoner: Kunden skal respektere Michelin-gruppeposisjoner, som kan inneholde mer restriktive bestemmelser enn handelsrestriksjonene som definert nedenfor. Disse gruppeposisjonene er basert på kommersielle hensyn og andre bekymringsforhold, inkludert, men ikke begrenset til: hvitvasking av penger og korrupsjon og bekymringer knyttet til finansiering av terrorisme. Disse gruppeposisjonene gjelder produktene som selges som reservedeler eller er innlemmet i en enhet på høyere nivå (for eksempel montert enhet, et bakkekjøretøy, et fly osv.). Per underskriftsdato er listen over land som MNAB nekter og forbyr direkte eller indirekte salg til (inkludert gjennomreise via disse landene) som følger: Cuba, Iran, Nord-Korea, Syria. Denne listen kan endres i løpet av avtalens løpetid, og MNAB forbeholder seg retten til regelmessig å varsle kunden om slike endringer.

13.1 Handelsrestriksjoner: Kunden skal overholde alle gjeldende lover og forskrifter med hensyn til levering, salg, overføring, eksport, overført på nytt eller re-eksportere produktene, inkludert, men ikke begrenset til gjeldende: handelssanksjoner (inkludert, men ikke begrenset til omfattende eller sektor handelsboikott og begrensede parter) og eksportkontroller (inkludert, men ikke begrenset til militære produkter eller produkter med dobbelt bruk), definert i det følgende som "handelsrestriksjoner". For å unngå tvil kan alle gjeldende lover og regler omfatte de som kommer fra De forente nasjoner, den Europeiske Union, OSSE eller USA.

13.2 Kunden skal ikke føre til at MNAB, verken direkte eller indirekte, risikerer potensielt brudd på gjeldende handelsrestriksjoner. Videre skal ikke kunden levere, selge, overføre, eksportere, overført på nytt, re-eksportere eller på annen måte gjøre tilgjengelig eller bruke noe produkt levert av MNAB for å omgå, unnvike eller unngå gjeldende handelsrestriksjoner.  

13.3 Kunden skal bare levere, selge, overføre, eksportere, overføre på nytt, reeksportere, gjøre tilgjengelig eller anvende  produkter som er tillatt ifølge gjeldende lov, og skal ikke levere, selge, overføre, eksportere, overføre på nytt, reeksportere eller gjøre tilgjengelig, verken direkte eller indirekte, produkter:

a. til enhver person, enhet eller organ bosatt, lokalisert, registrert, med bopel eller hovedkontor i en jurisdiksjon som er underlagt gjeldende Handelsrestriksjoner;
b. til «begrensede eprsoner»: Begrensede personer betyr enhver person, enhet eller organ som enten (i) er spesifikt utpekt til eller underlagt Handelsrestriksjoner; (ii) som eies eller kontrolleres av en person som er spesifikt utpekt til eller underlagt Handelsrestriksjoner; eller (iii) handler for eller på vegne av en person som er spesifikt utpekt til eller underlagt Handelsrestriksjoner og
c. til noe bruk, formål eller aktivitet som er forbudt eller på annen måte begrenset ved Handelssanksjoner.

13.4 Hvis MNAB har rimelig grunn til å mistenke at et produkt kan være eller har vært levert, solgt, overført, eksportert, overført på nytt, reeksportert til eller på annen måte gjort tilgjengelig for en jurisdiksjon som er underlagt Handelsrestriksjoner, eller til en person eller enhet underlagt Handelsrestriksjonene, eller til noe bruk, formål eller aktivitet som er forbudt eller på annen måte begrenset ved Handelsrestriksjonene, forbeholder MNAB seg rett til å:

a. umiddelbart suspendere sine avtalefestede ytelser,
b. be om ytterligere informasjon eller dokumentasjon fra kunden, deriblant:
i. løyver, autorisasjoner, tillatelser eller godkjennelser kunden har innhentet med henblikk på leveranse, salg, overføring eller eksport av produktene,
ii. sluttbrukersertifikater eller ordninger som leveres til kunden,
iii. All frakt- eller handelsdokumentasjon, inkludert fakturaer eller konnossementer,

for å bekrefte den endelige bruken eller sluttbruker(ene) av produktene,

c. Ta ethvert annet passende tiltak vedrørende dets kommersielle forhold med kunden.

 

13.5 Kunden bekrefter at per dags dato er verken kunden eller noen av kundens konsernselskaper, eller noen av deres respektive direktører eller ledende ansatte er Sanksjonerte personer. Kunden skal varsle MNAB umiddelbart hvis kunden, eller noen av kundens konsernselskaper, eller noen av deres respektive direktører eller ledende ansatte, blir en Sanksjonert person. Kunden skal dessuten informere MNAB umiddelbart hvis kunden er eller blir oppmerksom på eller har rimelig grunn til å mistenkte at enten kunden, eller noen av kundens konsernselskaper, eller noen av deres respektive direktører eller ledende ansatte, kan bli en Sanksjonert person.

13.6 I tilfelle et produkt som leveres av MNAB blir levert på nytt, videresolgt, overført på nytt, reeksportert, videreformidlet eller på annen måte gjort tilgjengelig for en tredjepart, skal kunden iverksette alle nødvendige tiltak innen rimelighetens grenser for å sikre at slike tredjeparter: (a) overholder gjeldende Handelssanksjoner eller Michelin-gruppeposisjoner; og (b) ikke bevirker at MNAB direkte eller indirekte bryter noen av de gjeldende Handelsrestriksjoner eller Michelin-gruppeposisjoner (som definert i siste paragraf i denne bestemmelsen).

13.7 Kunden skal holde MNAB skadesløs for alle tap, kostnader, krav, rettslige skritt, skader, forpliktelser og utgifter, inkludert advokathonorarer, utgifter til søksmål eller forlik samt

saksomkostninger som skyldes kundens manglende overholdelse av Handelsrestriksjonene eller Michelin-gruppeposisjoner.. Kunden er ansvarlig for alle handlinger eller unnlatelser hos kunden, dens ledende ansatte, øvrige ansatte, tilknyttede selskaper, agenter, leverandører eller underleverandører på alle nivåer, ved utførelsen av sine forpliktelser i henhold til denne bestemmelsen.

14.     Generelle forpliktelser: Som en del av forretningsforholdet med MNAB forplikter kunden seg til å avstå fra handlinger som kan føre til straffansvar ved brudd på reglene om konkurranse eller ved bedrageri, å tilby eller motta bestikkelser eller annet korrupsjonslovbrudd begått av kundens ansatte eller tredjeparter som handler på kundens vegne. Kunden forplikter seg også til å overholde alle lover og regler som gjelder for dette forretningsforholdet, og å overholde retningslinjene for korrekt bruk av merkevarene til Michelin Group. 

Ved brudd på denne klausulen har MNAB rett til å si opp samtlige avtaler med kunden uten varsel og med umiddelbar virkning, samt å avbryte alle forhandlinger.

15. Taushetsplikt: Kunden forplikter seg til å håndtere all kommersiell, teknisk og annen informasjon relatert til MNAB’s organisasjon, som ikkje er offentlig tilgjengelig, og som Kunden har fått i forbindelse med vårt kommersielle forhold, som konfidensiell informasjon.

16. Behandling av personopplysninger: Hver part skal oppfylle de forpliktelsene som pålegges dem i henhold til GDPR (EU/2016/679) og de til enhver tid gjeldende lokale lover ("Personvernlovgivning").

I de tilfellene MNAB behandler personopplysninger knyttet til Kunden, forplikter MNAB seg til å følge de til enhver tid gjeldende retningslinjene for personvern som er tilgjengelig og som oppdateres fra tid til annen på Michelins nettside www.michelin.no. Kunden forplikter seg til å holde alle de registrerte informert om enhver behandling av deres personopplysninger som utføres av MNAB og som er nødvendig for å oppfylle denne avtalen eller andre bestillinger som er gitt av Kunden, og Kunden skal forsikre at den har alle nødvendige samtykker og underretninger for å sørge for en lovlig overføring og behandling av personopplysninger til MNAB i avtaleperioden og i henhold til formålet med avtalen. Kunden er til enhver tid ansvarlig for at personvernreglene blir overholdt i avtaleperioden. Kunden garanterer at den er klar over og samtykker i personvern- og databeskyttelseserklæringene og vilkårene for bruk av MNABs nettsider og systemene som brukes for å gjennomføre denne avtalen. Kunden forplikter seg til å informere sine representanter og ansatte om at de, dersom de skulle ønske å utøve sine rettigheter i henhold til personvernlovgivningen, f.eks. retten til å bli informert, retten til å få tilgang til, rette, slette, motsette seg eller begrense behandlingen og eventuelt retten til dataportabilitet og å protestere mot enhver automatisert behandling og profilering, skal kontakte MNABs kontaktperson for personvernspørsmål på (www.michelin.no/kontakt). I tilfelle Kunden behandler personopplysninger knyttet til MNAB eller MNAB-ansatte, forplikter Kunden seg til, i egenskap av å være behandlingsansvarlig, å overholde personvernlovgivningen.

17.     Endringer i de Generelle Betingelser: MNAB forbeholder seg retten til på et hvert tidspunkt og uten varsel å endre de Generelle Betingelser. De endrede Generelle Betingelser trer i kraft fra det tidspunkt de første gang er gjort tilgjengelige for kundene, uavhengig av kommunikasjonsform.

De gjeldende Generelle Betingelser er tilgjengelige på MNABs hjemmeside www.michelin.no/generellebetingelser og ved henvendelse elektronisk eller i papirform til kundeservice:

Michelin Nordic AB,

Kundtjänst,

Box 47175,

SE-100 74 Stockholm

e-post:orderno@michelin.com,

Tel +46 8 709 07 00

18.     Tvisteløsning: Tvister som måtte oppstå i forbindelse med disse Generelle Betingelser skal avgjøres etter norsk rett og ved Oslo Tingrett. Konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp (CISG) gjelder ikke.

Nettleseren din er ikke kompatibel med dette nettstedet.
Du bruker en nettleser som ikke er kompatibel med dette nettstedet. Det kan hende at noen av funksjonene ikke virker som de skal. Merkelige ting kan skje mens du surfer her inne. Du kan oppgradere nettleseren din, eller bruke én av nettleserne under, for å få fullt utbytte av nettsidene.