DEKKDEKK VIS ALLE DEKKVIS ALLE DEKK FORHANDLEREFORHANDLERE

Juridisk informasjon

Denne websiden er publisert av:

Michelin Nordic AB
Årstaängvegen 11
Box 47175
S 10074 Stockholm
Sweden

Les denne juridiske informasjonen nøye før du besøker websidene.

Selskapene innenfor Michelin-gruppen er alle separate juridiske enheter og selvstendige juridiske personer. For å forenkle spredningen av informasjon på websiden gjeller følgende vilkår: ”Michelin”, ”Gruppen”, ”Michelingruppen” og ”oss” betyr alle selskaper innen Michelingruppen som på selvstendig basis driver sin egen virksomhet.

Artikkel 1. FORMÅL

Formålet med denne informasjonen er å fastsette de vilkår som gjelder når Michelin publiserer disse websidene og de betingelser som gjelder når du besøker og bruker den. Alle tilknytninger til websidene skal gjøres i henhold til denne juridiske informasjonen og Michelin forbeholder seg retten til når som helst å forandre og oppdatere informasjonen. For å få tilgang til websidene må du godkjenne den juridiske informasjonen og Michelins praksis for behandling av personopplysninger.

Artikkel 2. ADGANG TIL WEBSIDENE

Michelin gjør sitt ytterste for å opprettholde adgangen til websidene, dog uten å være bundet av noen forpliktelse som garanterer adgang. I forbindelse med vedlikehold, oppdatering og av andre primært tekniske og juridiske årsaker, kan adgangen til websidene blir begrenset eller til og med bli avbrutt. Michelin kan under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for slike avbrudd eller for de konsekvenser som dette kan få for deg.

Du er forpliktet til ikke å besøke websidene på en ulovlig måte. Dette gjelder spesielt for de interaktive tjenestene og e-handelsportalen hvis slike finnes.

Artikkel 3. IMMATERIALLE RETTIGHETER

Innholdet (som omfatter men ikke er begrenset til informasjon, tekster, diagrammer, data, bilder, fotos, modeller, filmer og lydklipp og likeledes formen på alt dette samt selve websiden) er beskyttet av opphavsrett og/eller andre immaterielle rettigheter. Innholdet tilhører den ansvarlige utgiver. Det er forbudt helt eller delvis å kopiere, reprodusere, presentere, benytte, tilpasse, endre, oversette, distribuere innholdet, med unntak av de begrensede rettigheter du har i henhold til Artikkel 4 nedenfor og/eller kopier som kun er beregnet for privat bruk. Innholdet av disse websidene kan forandres uten forutgående informasjon og publiseres uten noen form for garantier, verken uttrykkelige eller underforståtte, og kan aldri være opphav til noen rett til kompensasjon. Innholdet er beskyttet gjennom opphavsrett © 1997-2010 Michelin eller deres samarbeidspartneres opphavsrett. Logo er registrert varemerke.

Artikkel 4. BRUK AV INNHOLD

Endringer av innholdet eller utnyttelse av dette til andre formål enn det som er tillatt, utgjør en ulovlighet mot Michelins eller tredje parts eiendomsrett.

Innenfor de grenser som angis nedenfor gir Michelin deg rett til å laste ned og distribuere innholdet (i)hvis det finnes en nedlastningsfunksjon, (ii) til ikke kommersielle formål, (iii) i god tro, (iv) hvis informasjonen om eiendomsrett ikke forandres og (v) hvis publiseringsdato for websiden vises i innholdet. Denne rettighet kan under ingen omstendighet forstås som et varemerke eller en logo-lisens.

Artikkel 5. E-POST

Når du ønsker å utveksle informasjon med Michelin via e-post må du fylle ut de e-post formularer som finnes på websidene. Michelin´s svar på en e-post eller tilgang til websidene og innholdet på disse kan ikke oppfattes som, og utgjør heller ikke bevis for, at en annonse-, reklame- eller markedsføringsaktivitet gjennomføres i det land der internet-brukeren befinner seg.

Artikkel 6. Beskyttelse av personopplysninger

Generelt sett kan du besøke websidene uten å gi til kjenne din identitet eller gi fra deg personopplysninger. Noen ganger kan imidlertid Michelin be om informasjon, for eksempel for å kunne svare på et spørsmål du har stillet, utføre en tjeneste, bearbeide en bestilling eller for markedsføringsmessige formål.

De opplysninger som samles inn via våre websider er beregnet på Michelin og deres utvalgte samarbeidspartnere og/eller serviceleverandører.

For å kunne gi bedre service vil Michelin samle inn anonyme opplysninger om hvorledes du navigerer på websidene (besøkte sider, dato, tid, osv.). Michelin kan bruke disse opplysningene for å analysere trender eller besøksstatistikk og gjøre målinger. Vi informerer deg om at du kan stenge av slike cookies. I så fall får du ikke adgang til visse deler av våre websider.

Når det gjelder personopplysninger som du har gitt til oss, har du rett til å se, korrigere og ta bort diss opplysningene i henhold til reglene i Personopplysningsloven.

Du har rett til å kreve at vi ikke gjør bruk av dine personopplysninger i direkte markedsføringsformål.

Hvis du vil benytte deg av dine rettigheter kan du bare sende et brev til følgende adresse:

Michelin Nordic AB
Årstaängvägen 11
Box 47175
S 10074 Stockholm
Sverige
Tel +4687090700

På våre websider kan det forekomme linker til andre websider. Vi vil informere deg om at Michelin ikke sprer dine personopplysninger til disse websidene. Vi vil også gjøre deg oppmerksom på at når du forlater våre websider kan du komme til steder som har andre rutiner for beskyttelse av personopplysninger. Michelin har ingen kontroll over eller ansvar for dette.

Du kan finne mer informasjon i dokumentet Behandling av Personopplysninger.

Artikkel 7. GARANTI OG ANSVAR

Innholdet på websidene gjøres tilgjengelig for deg i den stand de befinner seg uten noen uttrykkelig eller underforstått garanti av noe slag. Michelin forbeholder seg retten til når som helst, og uten forutgående varsel, endre, korrigere, avbryte og/eller ta bort innhold eller adgang til websidene. Michelin kan ikke holdes ansvarlig om ditt IT-utstyr angripes av noen datavirus. Du er selv ansvarlig for å ta alle nødvendige forholdsregler for å beskytte ditt eget utstyr.

Michelin, deres ansatte, deres leverandører eller partnere som nevnes på websidene kan under ingen omstendigheter holdes ansvarlige for, krav om erstatning i henhold til kontrakt, uhederlig krav om erstatning eller andre rettslige tiltak, for uforutsette eller påregnelige direkte eller indirekte tap av noe slag, eller for noe tap herunder økonomisk eller kommersielt tap, som oppstår som et resultat av bruken av websidene eller informasjon som er innhentet på websidene.

Det er strengt forbudt å legge ut hyperlinker til ulovlige innhold eller å publisere noe på websiden, av hvilket slag som helst, som strider mot gjeldende lover og regler, mot ordre public, støtende opplysninger eller opplysninger som kan komme til å skade tredje menn så som injurier, diskriminerende opplysninger eller alle opplysninger som strider mot websidenes ånd samt opplysninger som innebærer brudd på andres immaterielle rettigheter eller brudd på andres rettigheter som denne ikke har godkjent. Websidene kan inneholde enkle linker eller dyplinker til Michelin´s eller tredje parts websider og, når det gjelder dyplinker, tillatelse fra disse. Disse hyperlinkene finnes kun for å hjelpe navigeringen og skal ikke tolkes som om Michelin godkjenner innholdet på tredje parts websider. Michelin har ingen kontroll over disse websidene og har derfor heller intet ansvar når det gjelder deres tilgjengelighet, relevans, anvendelighet, innhold, reklame, produkter og/eller tjenester. Michelin er derfor ikke på noen måte ansvarlig for direkte eller indirekte skader som kan oppstå i samband med din adgang til eller bruk av tredje parts websider eller på grunn av at websidene ikke respekterer samtlige regler.

En forutsetning for å utnytte websidene er at du har tilgang til nødvendig maskinvare og programvare for å bruke Internett. Alle programvarer som er inkorporert eller integrert i websidene stilles til rådighet i ”den stand den befinner seg” uten noen garantier, verken uttrykkelige eller underforståtte, inklusive men ikke begrenset til eventuell garanti; (i) for at programvaren er av salgbar kvalitet eller tilpasset for et spesielt formål; (ii) for at programvaren er i overensstemmelse med eventuelle spesifikasjoner for den; (iii) for at programvaren ikke innholder vesentlige mangler; (iv) for at programvaren ikke inneholder noen datavirus eller andre infeksjoner; eller (v) for at programvaren skal håndtere datorelaterte og tidsrelaterte opplysninger uten å forårsake avbrudd ved bearbeiding, unormale avslutninger eller behandler eller manipulerer noen tidsrelaterte opplysninger. Samme regler gjelder for all maskinvare eller programvare som kreves for å besøke våre websider.

Artikkel 8. PASSORD

Adgang til websidene eller visse deler av disse kan kreve et personlig passord. Du er ansvarlig for alle tiltak som igangsettes med hjelp av ditt passord eller din konto. Ved uaktsomhet eller tyveri må du umiddelbart informere Michelin. Kontroller også at du logger ut fra din konto etter hvert besøk.

Artikkel 9. JURISDIKSJON OG GJELDENDE LOVER

Alle tvister i forbindelse med Websidene eller om denne juridiske informasjon skal føres for Stockholms Tingsrett. Tvister skal avgjøres og tolkes i samsvar med svensk lov uten å ta hensyn til annen lovgivning. Den som benytter disse websider samtykker uttrykkelig til at denne klausul gjelder. Hvis noe vilkår i denne juridiske informasjon finnes å være ulovlig, ugyldig eller ikke kan anvendes av noen grunn, skal det ansees ikke å inngå i denne juridiske informasjon og skal ikke påvirke gyldigheten eller anvendelsen av de andre vilkårene.

Ansvarlig for websidene: Michelin Nordic AB

Ansvarlig redaktør: Vincent Pinot

Hosted by:
LINKBYNET
Parc dy Colombier
14 rue Jules Saulnier
93200 Saint-Denis
France
Tel: +33(0)148130000
Fax: +33(0)148133121

MICHELIN´S POLICY FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER.

Michelin respekterer den personlige integritet for dem som besøker og benytter våre websider.

I dette dokumentet beskrives den praksis som Michelin har når de gjelder personopplysninger. Dette gjelder under hvilke omstendigheter opplysningene kan samles inn, hva de kan benyttes til og for hvem der beregnet på. Vær vennlig å lese den følgende informasjon grundig for å kunne forstå Michelin´s policy for behandling av personopplysninger.

Hver eneste av Michelin´s websider har et spesielt formål og har egenskaper som er unike for akkurat den websiden. Hvis det kreves innsamling av ytterligere personopplysninger for noen av Michelin´s websider får du informasjon om dette på den aktuelle websiden.

Personopplysninger

Som regel behøver du ikke levere personopplysninger på Michelin´s websider.

Michelin kan komme til å be deg oppgi dine personopplysninger for bedre å kunne tilfredsstille dine behov ved visse tilfeller, så som

· Når du gjennomfører et søk på vår hjemmeside

· Når vi behandler en forespørsel fra deg

· Når du deltar i en konkurranse

· Når du besvarer et spørreskjema

· Når du kommuniserer med oss via e-post, telefon eller andre kommunikasjonsmidler.

Personopplysningene som samles inn omfatter dine kontaktopplysninger, (navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse osv) eller annen konkret informasjon som brukernavn, passord eller informasjon om din bankkonto/kreditkort.

Innsamling av personopplysninger

Michelin samler inn personopplysninger for bruk til et konkret uttrykkelig og legitimt formål. Opplysningene kommer ikke til å behandles på noen måte som strider mot disse formålene.

Når Michelin samler inn personopplysninger informeres den berørte personen før eller under innsamlingen og senest før de benyttes til det oppgitte formålet.

Michelin påtar seg utelukkende å samle inn informasjon som er relevant, rimelig og nødvendig fi forhold til formålet. Michelin vil gjøre alt som med rimelighet er mulig for at de innsamlede personopplysningene skal være korrekte og at de ved behov oppdateres.

Bruk av personopplysninger.

Michelin benytter dine personopplysninger til følgende formål:

· For å sørge for at websidene presenteres på en så effektiv måte som mulig for deg og din datamaskin.

· For å gi deg den informasjon som du har forespurt om eller som vi anser kan interessere deg, i den utstrekning du har samtykket til slik kommunikasjon.

· For å gjøre det mulig for deg å delta i interaktive tjenester.

· For å samle statistikk.

· For å informere deg om endringer i våre tjenester.

Hvis du enda ikke er en Michelin-kunde kan vi komme til å benytte dine personopplysninger til å gi deg informasjon, via elektroniske kommunikasjonsmidler som e-post eller sms om produkter og tjenester som du kan være interessert i å kjøpe, hvis du har samtykket til slik kommunikasjon på forhånd.

Mottagere av personopplysninger

Dine personopplysninger vil bare bli meddelt til personer som innenfor sine arbeidsoppgaver har behov for opplysningene for å kunne utføre sine disse.

Michelin kan komme til å meddele dine personopplysninger til andre selskaper innen konsernet, inklusive våre datterselskaper.

Michelin kan komme til å meddele dine personopplysninger til tredje part:

  • Hvis Michelin trenger å inngå avtaler med tredje part for innsamling, håndtering og oppbevaring av personopplysninger. Disse selskapene kommer til å samle inn, håndtere og oppbevare opplysningene i henhold til Michelin´s instrukser. Selskapene er gjennom avtaler forpliktet til å respektere reglene om hemmelighold og sikkerhet for de opplysningene som de mottar. De er dessuten forpliktet til kun å benytte opplysningene for å oppfylle sine oppgaver i vert enkelt oppdrag.
  • Hvis Michelin selger eller kjøper et selskap eller eiendeler. I ert slikt tilfelle kan Michelin komme til å meddele dine personopplysninger for potensielle selgere eller kjøpere av slike selskaper eller slike eiendeler.
  • Hvis Michelin er forpliktet til å meddele eller dele sine opplysninger for å oppfylle en forpliktelse i henhold til lov; for å gjennomføre eller justere våre betingelser og andre avtaler; for å beskytte rettigheter, eiendom, eiendeler eller sikkerhet for Michelin-konsernet, våre kunder eller andre. Dette omfatter utveksling av informasjon med andre selskaper og organisasjoner i med det formål å beskytte mot bedrageri og redusere kreditrisiko.

Varighet av lagringen

Michelin tar ikke vare på dine personalopplysninger for lengre tid enn det som er nødvendig for å oppfylle de formål som de er innsamlet for eller i lengre tid enn det som er tillatt i henhold til lov.

Rett til å få tilgang til, endre, fjerne eller motsette seg bruk av personopplysninger.

En gang i året har du rett til kostnadsfritt å få informasjon om de personopplysninger som Michelin har samlet inn om deg. Du har også rett til å endre, ta bort eller motsette deg bruken av dine opplysninger når du har en rimelig grunn for dette.

Du har rett til å kreve at Michelin ikke benytter dine personopplysninger i forbindelse med markedsføring. Michelin vil som regel informere deg (før vi samler inn dine personopplysninger) om vi vil benytte dine personopplysninger til markedsføring eller om vi har til hensikt å meddele opplysningene til tredje part for slikt formål

Hvis du ønsker å benytte dine rettigheter ti henhold til disse bestemmelsene, kan du kontakte:

market@se.michelin.se

Datasikkerhet

Michelin har gjennomført tiltak for å garantere hemmelighold, sikkerhet og integritet av dine personopplysninger. Tilgangen til personopplysningene er begrenset til ansatte som behøver slik tilgang og som har fått utdannelse i håndtering av hemmelighold.

Ved e-handel på en Michelin webside skjer innsamling av bank- eller kreditkortopplysninger gjennom en effektiv, lovlig og trygg betalingsprosedyre. Tiltakene kan omfatte SSL kryptering (beregnet for å gjøre opplysningene uleselige for uvedkommende) under innsamlingen eller ved overføring av konfidensielle opplysninger. Slike konfidensielle opplysninger benyttes kun for online betaling og lagres ikke for andre formål.

Michelin sørger blant annet for at dine personopplysninger ikke forvrenges, ødelegges eller misbrukes av tredje part som ikke har rett til å benytte opplysningene.

IP adresser og Cookies

Michelin kan samle inn informasjon om din datamaskin, inklusive din IP adresse, operativsystem eller webleserens funksjon og søkemønster.

Til samme formål kan vi samle inn informasjon om din generelle bruk av Internett gjennom s.k. Cookies, som er filer som lagres på harddisken i din datamaskin. Dette gjøres for at vi skal kunne forbedre vår webside og lever en bedre og mer personlig service. Cookies gir oss anledning til å:

  • Bedømme antall besøkende og hvordan de benytter websiden
  • Lagre informasjon om dine preferanser og dermed tilpasse vår webside til dine individuelle interesser.
  • Gjennomføre dine søk fortere.
  • Gjenkjenne deg når du kommer tilbake til vår webside

Du kan innstille din webleser slik at den gir informasjon om når det finnes cookies og gir deg muligheten til å akseptere eller nekte Cookies. Hvis du velger ikke å akseptere Cookies kan de påvirke din opplevelse av vår webside. Hvis du ikke innstiller din webleser slik at den avviser Cookies, vil vårt system installere cookies når du logger deg inn på vår webside.

Overføring av personopplysninger internasjonalt

Michelin er et internasjonalt konsern som har databaser i de land der selskapet er aktivt. Michelin kan overføre dine personopplysninger innen gruppen i en av gruppens databaser til deres eksterne partnere utenfor ditt hjemland.

Ettersom nivået når det gjelder datasikkerhet ikke er likt over hele verden, vil vi bare overføre dine personopplysninger til selskaper innen konsernet eller til tredje part utenfor den EU hvis disse selskapene har samme sikkerhet for opplysningene som finnes i ditt hjemland.

Michelin har innført interne regler for overføring av personopplysninger innenfor og utenfor EU; de såkalte Michelin Binding Corporate Rules (BCR). Det er verdt å nevne at overføring av opplysninger til tredje part reguleres i avtaler og garanterer samme sikkerhetsnivå som finnes i ditt hjemland.

Mindreårige

Michelins websider er som regel ikke beregnet på mindreårige (personer under atten (18) år). Hvis du er mindreårig oppfordrer vi det til ikke å gi noen av dine personopplysninger uten først å ha fått tillatelse fra dine foreldre.

Eksterne websider

Michelins websider kan inneholde hyperlinker til våre samarbeidspartneres og annonsørers websider. Disse websidene har egne regler om sikkerhetspolicy og Michelin kan derfor ikke holdes ansvarlig for deres håndtering av personopplysninger. Vi ber deg derfor om å lese sikkerhetspolicyen på disse sidene før du gir fra deg dine personopplysninger til dem.

Samtykke til denne policy for behandling av personopplysninger

Ved å benytte denne websiden aksepterer du Michelins policy for behandling av personopplysninger. Hvis det finnes noe vilkår i denne policy som du ikke vil godkjenne, ber vi deg om ikke å benytte denne websiden eller gi noen personopplysninger.

Endringer i Michelin´s Policy for Behandling av Personopplysninger

Denne policy gjeller fra den 2011-08-01 . Eventuelle endringer i Policyen offentliggjort på denne websiden og gjelder fra offentliggjørelsen. Vi ber deg derfor om å kontrollere denne siden ofte.

Kontakt

Spørsmål, kommentarer og henvendelser i forbindelse med denne policyen er velkomne og kan rettes til.